Кариери 


Във връзка с увеличения обем работа, екипът на Esteta Interiori търси да назначи динамични и отговорни личности, описани в корпоративния ни профил в jobs.bg:
Отворени позиции

Ако някое от предложенията Ви интересува, моля изпратете Вашето CV със снимка на email hr@esteta.bg или чрез системата на Jobs.bg . Ще се свържем с всички кандидати, които отговарят на посочените по-горе изисквания при спазване на пълна конфиденциалност.
Кариери


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В  „ГАЛА КОЛЕКЦИОНЕ“ ЕООД

  

„ГАЛА КОЛЕКЦИОНЕ“ ЕООД (наричана по-долу за краткост „Дружеството“, „Администратора“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение  на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните). Настоящата политика има за цел да информира лицата, чиито лични данни се събират относно обхвата, целите, основанията, сроковете за съхранение на данните и правата на същите лица във връзка личните им данни.

 

I.                   Дефиниции.

 

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

 

„Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране  употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

  

II.               Администратор на лични данни.

 

Дружеството е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и в това свое качество събира, записва, съхранява, унищожава или обработва по друг начин лични данни.

Предоставяме Ви следната задължителна информация относно администратора на Вашите лични данни:

Наименование

„Гала Колекционе" ЕООД

ЕИК

202456314

Адрес

гр. София 1756, ул. „Бистришко шосе“ № 1В

Интернет страница

http://www.esteta.bg

Телефон

+359879333679

 

III.            Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни.

  

Дружеството събира и обработва личните данни на лицата, кандидатстващи за работа при Администратора.

Дружеството събира и обработва личните данни на физическите лица, кандидатствали за работа при Администратора.

Личните данни, които Администратора събира са: име, презиме и фамилия; данни, свързани с квалификацията на работника (сертификати за владеене на езици, професионална или академична препоръка); удостоверение за владеене на чужд език; телефон и/или имейл за контакт; професионален опит - предишна заетост, включително заемана позиция, продължителност, задължения);

Дружеството събира и обработва личните данни на кандидатите за работа на основание чл. 6, пар.1, буква „б“ от Регламента, а именно: обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Личните данни се събират от кандидатите за работа при кандидатстване от тяхна страна по обявена позиция от Дружеството, посредством услугите на посредници за наемане на работници (jobs.bg, zaplata.bg и др.) или чрез средствата на директната комуникация – имейл, по поща, лично в офис на Дружеството.

 

IV.             Принципи при събиране и обработка на личните Ви данни.

 

При обработка на личните Ви данни Дружеството спазва следните принципи:

·        Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·        Ограничаване целите на обработването;

·        Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;

·        Точност и актуалност на данните;

·        Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·        Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

V.                Срокове за съхранение на личните Ви данни.

 

Личните данни на физическите лица, кандидатствали за работа при Администратора, се съхраняват за продължителността на процеса по набиране на персонал и в срок до 30 дни след неговото преустановяване, освен ако кандидатът не се е съгласил данните му да бъдат съхранявани за кандидатстване за бъдещи или други отворени позиции. След приключване на процеса по набиране на персонал, кандидатурата за работа на лице, с което е сключен трудов договор, няма да се съхранява.

Когато в процедура по подбор Дружеството е изискало да се представят заверени или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата за работа, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. В такъв случай Дружеството връща документите по начина, по който са подадени.

След изтичане на сроковете за съхранение Администраторът предприема всички необходими действия без ненужно забавяне на да унищожи по подходящ начин събраните лични данни.

 

VI.             Предаване на личните данни на трети страни.

 

Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

 

VII.         Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

 

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

 

1. Право на достъп – Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от Дружеството. Администраторът Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма.

 

2. Право на коригиране – Имате право да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от Администратора, ако същите са неточни или непълни.

 

3. Право на изтриване („право да бъдете забравени“) – Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:

·        ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;

·        ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·        ако обработването е било незаконосъобразно;

·        ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните.

 

Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:

 

·        за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·        за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

·        по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·        за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

·        за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

4. Право на ограничаване на обработката – При определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.

 

Правата по т. 1 – 4 може да реализирате като отправите искане до Дружеството във всякаква форма. Искането следва да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира като субект на данните.

  

5. Право на жалба –  В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни;

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;

Телефон: 02 / 915 3 518;

Интернет страница: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

VIII.      Уведомяване при промени

 

Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата информация. При извършване на промени в същата, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на официалния уебсайт - http://www.esteta.bg